Wolontariusz CONVIVO

Dlaczego warto zostać wolontariuszem Fundacji CONVIVO ?

Świadczenie pomocy wolontariackiej dla naszej organizacji jest wielką korzyścią dla CONVIVO ale może być również źródłem korzyści dla wolontariusza. Każda osoba-wolontariusz może nabyć doświadczenia w zakresie: realizacji projektów promujących twórczość, zarządzania projektem, pracy administracyjno- biurowej, pracy w zespole, zasad funkcjonowania organizacji pozarządowej oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie podejmowania nowych wyzwań i przyjmowania różnych ról.

Założenia projektu WOLONTARIUSZ CONVIVO 

1.Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Fundacji CONVIVO sprawdź czy twój zasób wiedzy, umiejętności, oraz charakter i styl postępowania odpowiada naszym oczekiwaniom. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.wolontariat.org.pl

2. Fundacja Convivo zaprasza wszystkich „młodych duchem ludzi" , którzy:

a) są gotowi do podjęcia pracy w  projektach realizowanych przez CONVIVO

lub... 

b) obdarzeni są różnorodnymi talentami artystycznymi,

lub...

c) mają pomysł na przedsięwzięcie kulturalne, artystyczne  itp. spójne z założeniami programowymi CONVIVO,

lub... 

d) posiadają umiejętności związane z pracą biurową,

lub...

e) posiadają umiejętności  organizacyjne i logistyczne,

lub...

f) posiadają wiedzę i umiejętności administracyjno - prawne

lub...

g) obdarzone są wszystkimi wymienionymi wyżej umiejętnościami razem.

4. Fundacja CONVIVO poszukuje wolontariuszy, którzy:

- potrafią odpowiedzialnie i konsekwentnie realizować powierzone im zadania,

- są otwarci na współpracę z innymi ludźmi,

- są gotowi do podejmowania nowych wyzwań,

- są gotowi do podejmowania różnych ról związanych z realizacją zadań.

- potrafią wziąć odpowiedzialność za powierzony sprzęt i mienie.

5. Fundacja CONVIVO wolontariuszom, którzy chcą podjąć współpracę proponuje zawarcie porozumienie, które określać będzie zakres świadczonej pomocy, czas jej świadczenia, warunki rozwiązania świadczenia, zakres obowiązków Fundacji wobec wolontariusza (ewentualne ubezpieczenia, zwroty kosztów przejazdów i innych niezbędnych do poniesienia przez wolontariusza).

6. W sytuacji zerwania porozumienia wolontarystycznego przez Fundację wolontariusz otrzymuje wypowiedzenie. Wolontariusz również może zerwać umowę, przekazując do Fndacji wypowiedzeniue prozumienia.

6. Wolontariuszom, którzy wypełnili zadania określone porozumieniem Fundacja CONVIVO wyda właściwe zaświadczenie.

7. Jeśli zdecydowałeś się zostać wolontariuszem CONVIVO prosimy o wypełnienie formularza  zgłoszeniowego   i przesłania go na adres biuro@convivo.pl

8. Fundacja CONVIVO zastrzega sobie prawo wyboru osób - wolontariuszy do świadczenia pomocy w realizacji wybranych zadań.